ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
Email This Print This 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 09/02/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,618
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 49.01

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/02/2561 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XR
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,922
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.99

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายสุรชัย สุวรรธนะกุล 96,957,843 23.53
2. นางอรทัย แซ่ตั้ง 77,401,574 18.79
3. นายอัฏฐพล สิทธิพงศธนกุล 19,448,896 4.72
4. นายณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ 19,276,542 4.68
5. น.ส.สุพร สุวรรธนะกุล 11,456,656 2.78
6. น.ส.สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์ 9,964,377 2.42
7. นายชาญณรงค์ วิริยะลัพภะ 9,105,921 2.21
8. นายชูชาติ ชัยชูเกียรติ 8,400,066 2.04
9. นายสมศักดิ์ สราวุธวัฒนากร 7,233,028 1.76
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,129,844 1.49
11. น.ส.กัลยารัตน์ เครือวัลย์ 4,800,000 1.16
12. นายอนันท์สิทธิ์ เล้าสินวัฒนา 4,504,359 1.09
13. นายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์ 4,302,516 1.04
14. MR.NARUHISA ABE 3,585,231 0.87
15. นายสุเทพ ศิริจันทโรภาส 3,405,000 0.83
16. นายทวีวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ 2,221,629 0.54
17. น.ส.มนัญญา พลากรกิจวัฒนา 2,165,000 0.53