ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลทางการเงิน หนังสือชี้ชวน
Email This Print This 
หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)


    ดาวน์โหลด : 24.69 mb
หัวข้อ ดาวน์โหลด
ปกหน้า หนังสือชี้ชวน 77.79 kb
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป 98.34 kb
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย 95.63 kb
1. ปัจจัยความเสี่ยง 204.75 kb
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 237.98 kb
3. การประกอบธุรกิจ 463.52 kb
4. การวิจัยและพัฒนา 85.31 kb
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 164.80 kb
6. โครงการในอนาคต 82.33 kb
7. ข้อพิพาททางกฏหมาย 54.84 kb
8. โครงสร้างเงินทุน 157.83 kb
9. โครงสร้างการจัดการ 506.67 kb
10. การควบคุมภายใน 154.26 kb
11. รายการระหว่างกัน 318.45 kb
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 461.79 kb
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 61.36 kb
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 238.83 kb
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 113.05 kb
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 104.13 kb
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย 91.47 kb
เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 190.29 kb
เอกสารแนบ 4
- งบการเงินของบริษัท ทาพาโก้ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2544 และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 231.74 kb
- งบการเงินของบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2545 และ 2544 และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 513.43 kb
- งบการเงินของบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2546 และ 2545 และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 806.36 kb
- งบการเงินระหว่างกาลของบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2547 และ 2546 และรายงาน การสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 692.88 kb