ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น
Email This Print This 

เอกสารการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ.2561

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเรือนรับรอง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย: