ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ข้อมูลที่สำคัญ
Email This Print This 
ชื่อบริษัท : บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) (Tapaco Public Company Limited)
ชื่อย่อ : TAPAC
เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000268 (เลขที่เดิม  40854500699)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic Parts) สำหรับใช้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเสียงรถยนต์ และสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่:

เลขที่ 789/40 หมู่1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

Home Page : http://www.tapaco.com
โทรศัพท์: 038- 296339-41, 038-296391-2
โทรสาร: 038-296342
ทุนจดทะเบียน / ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 540,073,131 บาท / 412,021,714 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก: 412,121,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท
บริษัทย่อย, บริษัทร่วม: บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จำกัด
เลขที่ 789/10 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-296-390
โทรสาร : 038-296-389
ความสัมพันธ์ : บริษัทถือหุ้นในบริษัท ทาพาโก้ โมลด์ อัตราส่วนร้อยละ
98.49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 45 ล้านบาท
บริษัท C4 Hus AB ประเทศสวีเดน
ความสัมพันธ์ : บริษัทถือหุ้นใน C4 Hus AB ในอัตราส่วนร้อยละ 75.25 ของทุนจดทะเบียน 10,100,000.- SEK
บริษัท C4 Assets AB ประเทศสวีเดน
ความสัมพันธ์ : บริษัทถือหุ้นใน C4 Assets AB ในอัตราส่วนร้อยละ 99.82 ของทุนจดทะเบียน 27,550,000.- SEK
บริษัท ซีโฟร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความสัมพันธ์ : บริษัทถือหุ้นใน ซีโฟร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ (ประเทศไทย) ในอัตราส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 45 ล้านบาท (ชำระแล้วร้อยละ 25)
บริษัท ซีโฟร์ โกลบอล จำกัด
ความสัมพันธ์ : บริษัทถือหุ้นใน ซีโฟร์ โกลบอล ในอัตราส่วนร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท (ชำระแล้วร้อยละ 25)

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000
โทรสาร 02-009-9991
ผู้สอบบัญชี: นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
ห้อง 705-706 อาคารเจ้าพระยา (โรงแรมเชียงกรีลา)
89 ซอยวัดสวนพลู, ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก, กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-630-7500
โทรสาร 02-630-7506
ที่ปรึกษากฎหมาย: บริษัท บุญสมและมาโนช ทนายความ จำกัด
104 อาคารปานะวงศ์ ชั้น 9
ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-6370188-93
โทรสาร 02-2369268
ที่ปรึกษาทางการเงิน: บริษัท หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์
ชั้น 20-21 เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-265-6300
โทรสาร 02-658-6862, 658-6855

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซด์ของบริษัท www.tapaco.com