ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลบริษัท สาส์นจากประธานกรรมการ
Email This Print This 

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

สำหรับผลประกอบการของบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสิ้นสุดเมื่อ 31 ตุลาคม 2550 ที่ผ่านมานั้น มีรายรับรวมทั้งสิ้นตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 425.65 ล้านบาท (ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 459.30 ล้านบาท) และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2.20 ล้านบาท (ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 23.66 ล้านบาท)

โดยสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้รายรับและกำไรลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนอันเนื่องมาจากการแข็งค่าของเงินบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ร้อยละ 31 ตามงบการเงินรวม นอกจากนี้ การที่ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นมีผลทำให้ราคาวัตถุดิบ, ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายด้านพนักงานเพิ่มสูงขึ้น

โดยนับตั้งแต่ไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2550 ได้มีการขอปรับราคาขายสินค้ากับลูกค้า ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นบ้าง กระนั้นก็ยังไม่ได้ผลที่ดีเพียงพอ โดยในปี 2551 มีแผนงานที่จะปรับปรุง 4 ด้านได้แก่

  • การปรับราคาขาย
  • การเพิ่มยอดขาย
  • การลดค่าใช้ในการขายและบริหาร
  • การเพิ่มผลกำไรของบริษัทย่อย ทาพาโก้ โมลด์

จากการที่ในปี 2550 ที่ผ่านมามีผลประกอบการที่ไม่เป็นไปตามที่ท่านผู้ถือหุ้นคาดหวัง ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2551 จะได้ควบคุมด้านการเติบโตของยอดขาย, ต้นทุนและค่าใช้จ่าย โดยผู้บริหารจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดผลประกอบการที่ดีในปีนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายไทอิจิ นิโนมิยะ
ประธานกรรมการ
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)